DT069G – Multimedia för webben

Hej och välkommen!

I den här kursen lär du dig att skapa webbplatser med multimedieinnehåll samt konfigurera nödvändiga stödsystem för att  exempelvis tillhandahålla strömmande video.

Du får också grundläggande kunskap om hur kompression och distribution av multimedia sker på Internet samt hur 3D kan integreras som en
multimediekomponent i en webbplats.

Kursen tar utöver design och utveckling också upp verktyg för att skapa innehåll. Övergripande teoriavsnitt kombineras med konkreta praktiska utvecklingsmoment.

Lärandemål

När du är klar med kursen skall du kunna
-  utforma och skapa en webbplats med ett rikt multimedieinnehåll innefattande bilder, ljud, video, animationer och 3D
-  sätta upp och konfigurera stödsystem för att möjliggöra strömma ljud och video som komponenter i en webbplats
-  hantera verktyg för att producera och redigera källmaterial för webbplatsen
-  välja lämpliga kompressionsmetoder för den multimedia som ska användas och i samband med det kunna beräkna storleken för okomprimerade och komprimerade mediafiler
-  säkerställa att den multimediala webbplatsen presenteras effektivt med hjälp av både dator-och smartphonebaserade webbläsare

Undervisningsform

Allt kursmaterial presenteras via den här webbaserade undervisningsplattformen samt kursens WebCT-plats. Handledning ges online, utifrån den enskilde studentens behov, exempelvis via e-post eller diskussionsforum. Kursmaterialet är uppdelat i ett antal, av varandra oberoende, lärmoduler:

  1. Bilder
  2. Kodning och paketering av ljud och video
  3. Vektor- och pixelbaserad animation
  4. 3D på webben
  5. Content Management System (CMS)

För vissa lärmoduler kommer genomgång att göras tillgänglig via Acrobat Connect. Mer information om när och hur presenteras på kursens WebCT-plats.

Redovisning av lärmoduler

Varje lärmodul innefattar sitt speciella teoriområde som examineras mha. en praktisk inlämningsuppgiftbestående av din lösning samt ett PM (motsvarande ca 2 A4-sidor text) som beskriver ditt arbete och erfarenheterna från det. Både lösning och PM presenteras på en egen webbsida, och en URL till sidan lämnas in via WebCT. PMet sparas som ettt separat PDF-dokument som länkas till från webbsidan. Försök att använda dig av ett konsekvent redovisningssätt för alla lärmoduler så att det blir överskådligt och enkelt att hitta resulta och slutsatser för dina besökare. Tänk på att följa “K3-regeln” för ditt PM, dvs. presentera din lösning Korrekt, Komplett och Kort.

Lärmodulerna kan utföras och redovisas i vilken ordning som helst.

En variant (bland många) på redovisning som användes av några studenter vid förra kurstillfället är att utnyttja den webbplats som konstrueras i lärmodul 6 för att redovisa de övriga lärmodulerna.

Som alltid är det noga att allt material som presenteras på din webbplats följer gängse regler för upphovsrätt. Var alltså noga med att citera och referera på rätt sätt så att det inte finns någon risk för att den redovisade lösningen misstänks vara plagiat.

Examination

Varje lärmodul motsvarar ett eget moment i Ladok, dvs. varje avklarad lärmodul ger ett visst antal högskolepoäng:

Lärmodul Högskolepoäng
1 1
2 2
3 1
4 1,5
5 2

 

Redovisad lösning för respektive lärmodul betygsätts på en tregradig skala (E, C eller B). Ett E motsvarar en lösning som är sämre än vad som kan förväntas av en student som kommit så här långt in i programmet Webbutveckling. En lösning som möter förväntningarna ger ett C medan ett B ges till lösningar som överstiger förväntningarna. Kursbetyget vägs sedan samman från de sex delbetygen och resulterar i en femgradig skala (E, D, C, B, A). Det är alltså fullt möjligt att få ett A på kursen även fast det inte går att få A på respektive lärmodul.

Lärmoduler redovisade efter utsatt deadline kan maximalt erhålla betyg E. Kursbetyget är ett vägt genomsnitt beräknat utifrån alla moments respektive betyg. För Godkänt betyg på kursen krävs att alla moment erhållit godkänt betyg.

De antal högskolepoäng som varje lärmodul resulterar i skvallrar om hur mycket tid som måste läggas ner på respektive lösning. Arbete motsvarande en veckas heltid (40 tim) översätts till 1,5 hp. Detta är värt att tänka på när du lägger upp din individuella tidsplan för kursen.

Kursplan

Mer information om kursen kan läsas i kursplanen.

 

Comments are closed.